آشنایی با مبانی آموزش مدیریت پروژه

تاریخچۀ آموزش مدیریت پروژه رشتۀ مدیریت پروژه در حقیقت به بررسی و تحلیل فرایندها و روش هایی برمی گردد که چیزی در حدود صد سال قبل در حوزۀ کسب و کارها و تجارت ها شکل گرفته و توسعه پیدا کرده…

بیشتر بخوانید