گالری تصاویر آموزشگاه

سمینار انجمن مدیران مالی آموزشگاه مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان

سمینار انجمن علمی مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
سمینار انجمن علمی مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
سمینار انجمن علمی مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان -6
سمینار انجمن علمی مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان - 6
سمینار انجمن علمی مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان - 5
سمینار انجمن علمی مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان - 4
سمینار انجمن علمی مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان - 3
سمینار انجمن علمی مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان - 2

نمایشگاه اتوکام - ۹۸ آموزشگاه مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان

نمایشگاه اتوکام ۹۸ – ۱
نمایشگاه اتوکام 98 - 1
نمایشگاه اتوکام 98 - 2
نمایشگاه اتوکام 98 - 3
نمایشگاه اتوکام 98 - 4
نمایشگاه اتوکام 98 - 5

نمایشگاه صنعت آموزش - ۹۸ آموزشگاه مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان

نمایشگاه صنعت آموزش ۹۸ – ۱
نمایشگاه صنعت آموزش 98 - 1
نمایشگاه صنعت آموزش 98 - 2
نمایشگاه صنعت آموزش 98 - 3
نمایشگاه صنعت آموزش 98 - 4
نمایشگاه صنعت آموزش 98 - 5
نمایشگاه صنعت آموزش 98 - 6
نمایشگاه صنعت آموزش 98 - 7