مشخصات عمومی شغل:
حسابدار صنعتی مقدماتی کسی است که بعد از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند از عهده درک مفاهیم حسابداری صنعتی، طبقه بندی هزینه ها و گزارشات مربوطه، روش ثبت حسابداری مواد در دفاتر، ثبت حقوق و دستمزد در حسابداری صنعتی، هزینه یابی در موسسات تولیدی، شناخت هزینه یابی سربار در موسسات تولیدی برآید.

 

سرفصل های اصلی این دوره:

توانایی درک مفاهیم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

توانایی طبقه بندی هزینه ها و گزارشات مربوطه

توانایی روش ثبت حسابداری مواد در دفاتر

توانایی تعیین سهم و ثبت حقوق و دستمزد در حسابداری صنعتی

توانایی شناخت هزینه یابی سربار در موسسات تولیدی

توانایی بکارگیری هزینه یابی در موسسات تولیدی

 

پیش نیاز  حسابدار عمومی تکمیلی

طول دوره آموزشی :
طول دوره آموزش : ۱۴۰ ساعت