کد دورهنام دورهمدت دورهتاریخ شروع دورهوضعیت


3893


ارز دیجیتال (شامل تکنیکال)


40 ساعت


9 اسفند ماه 99


در حال برگزاری


7628


دوره جامع بورس


40 ساعت


10 اسفند ماه 99


ثبت نام
تحلیل روانشناختی بازارهای بین الملل


72 ساعت


15 بهمن ماه 99


در حال برگزاریحسابداری مقدماتی


36 ساعت


21 بهمن ماه 99


در حال برگزاری
3941


حقوق و دستمزد با اکسل


12 ساعت


2 اسفند ماه 99


در حال برگزاری


کارگاه عملی ویژه بازار کار


90 ساعت


27 بهمن ماه 99


در حال برگزاری
ICDL


80 ساعت


1 بهمن ماه 99


در حال برگزاری3848


حسابداری مالیاتی


40 ساعت


15 اسفند ماه 99


ثبت نام