کد دورهنام دورهمدت دورهتاریخ شروع دورهلینک ثبت نام
3893ارز دیجیتال20 ساعت4 بهمن ماه 99ثبت نام
7628دوره جامع بورس40 ساعت15 بهمن ماه 99ثبت نام
3950تحلیل روانشناختی بازارهای بین الملل72 ساعت10 بهمن ماه 99ثبت نام
3941حقوق و دستمزد با اکسل12 ساعت20 بهمن ماه 99ثبت نام
3848حسابداری مالیاتی40 ساعت25 بهمن ماه 99ثبت نام