روزکلاسمکان برگزاریساعت برگزاریمدرس دوره


شنبه


ارز دیجیتال


کلاس (A)


19:00 - 17:00


استاد ابراهیمی


شنبه


ارز دیجیتال(آشنایی جامع با ارز و مدیریت کیف پول)


کلاس (B)


19:00 - 16:30


استاد صدیقی


شنبه


ICDL


سایت


19:00 - 16:30


استاد ابن نصیر


یکشنبه


کارگاه عملی ویژه بازار کار دوره 5


کلاس (B)


20:00 - 17:30


استاد مختاری پاک


یکشنبه


منابع انسانی


کلاس (A)


18:00 - 15:00


استاد زنجانی


یکشنبه


کارگاه عملی ویژه بازار کار دوره 6


سایت


19:00 - 16:30


استاد عکاشه


دوشنبه


بازارهای بین الملل


کلاس (B)


19:00 - 16:30


استاد شریفی


دوشنبه


ارز دیجیتال(تکنیکال)


کلاس (A)


19:00 - 17:00


استاد پریشانی


سه شنبه


ICDL


سایت


19:00 - 16:30


استاد ابن نصیر


سه شنبه


حسابداری مقدماتی


کلاس (B)


19:30 - 16:30


استاد عکاشه


چهارشنبه


کارگاه عملی ویژه بازار کار دوره 6


سایت


19:00 - 16:30


استاد عکاشه


چهارشنبه


بازارهای بین الملل


کلاس (B)


19:00 - 16:30


استاد شریفی


پنجشنبه


منابع انسانی


کلاس (A)


17:00 - 14:00


استاد زنجانی


پنجشنبه


حسابداری مقدماتی


کلاس (B)


18:00 - 15:00


استاد عکاشه


پنجشنبه


کارگاه عملی ویژه بازار کار دوره 5


سایت


20:00 - 17:30


استاد مختاری پاک