آموزش اصول مدیریت و شیوه های آن

آموزش اصول مدیریت و شیوه های آن

اصول مدیریت چیست و آموزش اصول مدیریت چگونه است؟

صاحب نظران حوزۀ مدیریت در آموزش اصول مدیریت معمولاً روی ۵ اصل و ویژگی اصلی توافق دارند و آن را اصل های پنجگانۀ مدیریت نامیده اند. در ادامه به معرفی و توضیح اصول مدیریت خواهیم پرداخت.

آموزش اصول مدیریت

۱- برنامه ریزی

در آموزش اصول مدیریت این ویژگی جزو اولین و مهم ترین ویژگی های شخصیتی و عملکردی هر مدیری به حساب می آید. اگر مدیری برنامه ریز خوب و چیره دستی نباشد، سازمان با مشکلات بنیادی و جدی بسیاری مواجه خواهد شد. طبق اصول مدیریت، یک برنامه ریزی اصولی باید شامل مراحل زیر باشد:

  1. پیش بینی کردن عملیات سازمان در حوزه های مختلف
  2. تعیین کردن روش ها و راهکارها
  3. اجرای برنامه ها به منظور رسیدن به هدف ها

بعضی از مدیران تصور می کنند که صرف مشغول بودن نشانۀ موفقیت و مفید بودن آن هاست و کاملاً در اشتباه هستند. تنها نتیجۀ مشغول بودن بدون داشتن برنامه ریزی و هدف مشخص، دور باطلی است که منجر به رکود و شکست خواهد شد. توجه به این نکته یکی از کاربردی ترین و اصلی ترین مسائل در آموزش اصول مدیریت به افراد متقاضی به شمار می رود.

۲- سازماندهی

دومین اصل در آموزش اصول مدیریت به سازمان دهی اختصاص دارد. سازمان دهی به طور کلی به مجموعۀ فعالیت ها و اقدام های مهمی گفته می شود که به واسطۀ آن اهداف سازمان به بخش های کوچک تری تقسیم و خرد می شود و افراد و گروه های مختلفی را برای انجام دادن و به سرانجام رساندن هر بخش می گمارند. در اصول مدیریت بخش های اصلی سازمان دهی عبارت است از:

  1. طراحی کردن و مشخص کردن وظایف
  2. تعریف کردن پست های مخصوص سازمانی برای انجام دادن هر فعالیت
  3. تعریف وظایف و حیطه های شغلی در هر بخش

۳- استخدام کردن نیروی کار مناسب

نکته ای که در آموزش اصول مدیریت باید به آن توجه کرد، یادگیری جذب و تربیت کارمندان عالی و حرفه ای است. اگر مدیر نیروی کار مناسب در اختیار نداشته باشد، نمی تواند به اهداف سازمانی خود دست پیدا کند و به زودی شکست خواهد خورد.

۴- رهبری

در اصول مدیریت رهبری منابع انسانی و غیر انسانی در مسیر خواسته ها و اهداف، هنری است که هر مدیری را نسبت به رقیب خود شاخص و متمایز خواهد کرد. در صورت رهبری درست و به کار بستن آموزش اصول مدیریت حرفه ای است که کارمندان با رغبت و در راستای رسیدن به هدف سازمان به وظایف خود عمل می کنند.

۵- کنترل کردن

ویژگی پایانی که در اصول مدیریت به آن پرداخته می شود کنترل کردن و بررسی های پی در پی است. اگر مدیری نتواند بر روند حرکت گروه و اعضا در مسیر اهداف سازمان نظارت و کنترل دقیق داشته باشد، نخواهد توانست به همۀ اهدافش دست پیدا کند.